Likviditetsgrad - Hvad er det?

Likviditet er et grundlæggende nøgletal, når en virksomheds økonomi skal opgøres. Det er de midler og værdier man har til rådighed, til betaling af et givent element. Dette kaldes også for omsætningsartikler. Eksempelvis er kontakter en eftertragtet omsætningsartikel, da det foregår hurtigt og nemt, samt uden en banks indblanding.

Det giver nemlig et billede af, hvor god en betalingsevne en virksomhed besidder. I denne artikel redegører vi for de forskellige faktorer man bør have styr på, samt alt hvad man bør vide, når man har med likviditet at gøre.

Likviditetsgrad 1 og 2

Likviditetsgraden belyser hvorvidt om en virksomhed er i stand til at betale sin kortsigtede gæld af i løbet af et år. Der findes to måder at beregne likviditetsgraden på:

- Likviditetsgrad 1 beregnes ved, at dividere virksomhedens omsætningsartikler (uden varelager) med den kortfristede gæld i virksomheden.

- Likviditetsgrad 2 finder man ved at dividere omsætningsartiklerne med virksomhedens kortfristede gæld.

Forskellen på 1 og 2 er derfor, om virksomhedens varelager er medregnet som omsætningsartikel. Som tommelfingerregel kan man sige, at hvis en virksomhed har en høj lageromsætning, så er det relevant man benytte likviditetsgrad 2, da det er stor del af omsætningen. Det er nemlig afgørende for virksomhedens cash flow og evne til at betale kortfristet gæld.

Hvad er en god likviditetsgrad?

Som udgangspunkt kan man sige, at en god og sund likviditetsgrad ligger på omkring de 150 %. Såfremt det er tilfældet, er der gode muligheder for investeringer og udbyggelse af en virksomheds forretning. Alt over 150 % naturligvis blot et plus. Det er i det hele taget meget sigende om en virksomheds økonomiske helbred.

Som ekstern investor kan likviditetsgrad også være en indikator for, hvorvidt en virksomhed er værd at samarbejde med eller investere i. Dette gør sig også gældende for eksterne revisorer. Alt efter hvilken virksomhed, branche og størrelse virksomhed man har med at gøre, kan en sund likviditetsgrad være en varieret størrelse.

Dét er ikke ret meget anderledes end en budgetplanlægning i en almindelig privat husholdning.

Hvad bruges likviditetsgraden ellers til?

Likviditetsgrad er som tidligere nævnt, en indikator for en virksomheds evne til, at betale kortfristede gældsposter. Det giver et godt overordnet billede af en virksomheds økonomiske status.

Som udgangspunkt kan man ikke tale om likviditetsgrad, uden at nævne omsætningsaktiver, cash flow og kontanter. Er der tale om en virksomhed har en stor mængde af disse elementer, besidder virksomheden en god likviditetsgrad. De lettest omsættelige likviditeter er kontanter, da de kan bruges til at tilbagebetale gæld.

Derudover er det netop et sammenligneligt grundlag, som man kan sammenligne år efter år. Således giver et billede af, hvordan udviklingen af jeres virksomheds økonomi ser ud. Forudsat tallenes udvikling er positiv, gør I noget rigtigt, hvis det ikke er tilfældet, er der områder hvor I kan standse problemer eller optimere jeres forretning. Derfor giver det god mening, at sammenligne likviditetsgraden med jeres øvrige regnskaber.

Likviditetsgrad set oppefra

Ser man mere overordnet på likviditet, så bestemmer det et givent markeds omsættelighed. Her er der enten tale om et såkaldt købers eller sælgers marked.

En købers marked er kendetegnet ved varer eller serviceydelser, som er efterspurgte og er til en konkurrencedygtig pris. Her finder sælger og køber hurtigt hinanden. Modsat kan varer og serviceydelser være svære at sælge, hvis der fx er tale om et nicheprodukt, et mættet marked eller en høj pris på produktet. Disse forbehold siger noget om hvorvidt likviditeten enten er høj eller lav på et givent marked.

- En høj likviditet, findes på et marked hvor varerne er nemme at omsætte, og hvor der er stor efterspørgsel. Det er en sælgers marked.

- En lav likviditet er en købers marked, hvor varerne er svære at omsætte.

Hvis man som virksomhed eller iværksætter overvejer at gå ind på et nyt marked, kan likviditetsgraden spille en afgørende rolle i vurderingen af markedets potentiale. Hvorvidt om en virksomhed bør forsøge sig med dette, er altid en vurderingssag.

Hvordan udregnes likviditetsgraden?

Hvis I er blevet nysgerrige på, hvordan likviditeten er I jeres virksomhed er, så kommer her en formel, hvor I selv kan regne dette ud. Tallene som indgår er formlen er jeres virksomheds omsætningsarkiver, samt tallene for jeres kortfristede gæld. Vi anbefaler at man foretager denne udregning løbende og regelmæssigt, så man ikke misser uhensigtsmæssig aktivitet. Det ser ud således:

Omsætningaktiver / kortfristet gæld x 100 = Likviditetsgraden.

Et konkret eksempel på denne udregning, kan ses her. I denne fiktive case har en virksomhed 200.000 kr. i omsætningsaktiver og 150.000 i kortfristet gæld:

200.000kr. X 100 / 150.000kr. = 133,333%

Denne virksomhed er dermed ikke langt fra, at have en sund likviditetsgrad.

Ønsker I hjælp til at afvikle gæld og få et bedre økonomisk råderum - Så kontakt os i dag, og hør hvordan vi kan hjælpe med at forbedre jeres likviditetsniveau, som jeres eksterne og automatiske bogholderi.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak